1. Definities
1.1. Abonnement: een abonnement op de Dienst van OS Websolutions B.V., op basis waarvan tegen betaling Opdrachtnemer of derden gebruik kunnen maken van de Dienst.
1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van OS Websolutions B.V.
1.3. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
1.4. Dienst: de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht of de diensten die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht (al dan niet in de vorm van een abonnement).
1.5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer (OS Websolutions B.V.) een Overeenkomst is aangegaan, die een offerte van de Opdrachtnemer heeft aanvaard, dan wel die aan de Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt die door de Opdrachtnemer is aanvaard.
1.6. Opdrachtnemer: OS Websolutions B.V. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34285516. 1.7. Opdracht of Overeenkomst: de op de opdrachtnemer rustende opdracht op basis van een vooraf schriftelijk vastgelegde opdrachtbevestiging, door partijen aangegane overeenkomst, dan wel door de opdrachtgever ingevulde aanmeldformulier welke door de opdrachtnemer is aanvaard. Hieronder valt tevens een Abonnement, Dienst of een Product indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.
1.8. Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
1.9. Product: de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht en die resulteren in een afgebakend fysiek product, leveringen die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking stelt dan wel een door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkeld product (al dan niet in de vorm van een abonnement).
1.10. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, elk Abonnement, elk gebruik van de Dienst, het Product en/of een Opdracht van de Opdrachtnemer. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. 2.2. Indien en voorzover bepalingen in deze Algemene Voorwaarden afwijken van de bepalingen in de Overeenkomst hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede het Abonnement, Opdracht of Overeenkomst kunnen enkel door de Opdrachtnemer schriftelijk hetzij elektronisch worden gewijzigd en/of aangevuld.

2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over de wijziging en/ of aanvulling, indien het om een wijziging en/ of aanvulling gaat van niet ondergeschikt belang, minimaal 30 dagen voordat de wijziging en/ of aanvulling zal worden verwerkt. Indien Opdrachtgever van de Dienst, het Product of het Abonnement gebruik blijft maken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Opdrachtgever daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Opdrachtgever een wijziging en/ of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft geldt een opzegtermijn van 1 maand.

2.5. Indien en voorzover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.


2.6.Een eventueel ongeldige beding zal door Partijen worden vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

2.7. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met een Consument is een beding in deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing voorzover het betreffende beding (in deze Algemene Voorwaarden) in strijd is met een wettelijke bepaling van het dwingende consumentenrecht.


3. De omvang van en wijzigingen aan de Opdracht/ of Dienst
3.1. De opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden die ingevolge de Overeenkomst schriftelijk zijn bepaald. Indien schriftelijk niet anders is bepaald heeft Opdrachtnemer ten aanzien van de Dienst, Abonnement, Product of Opdracht slechts een inspanningsverplichting.

3.2. Wijzigingen en/ of aanvullingen aan de inhoud van de Dienst en/ of Opdracht of de voorwaarden waaronder deze zullen worden verricht kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

3.3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de dienst uitvoeren conform de Overeenkomst.

3.4. De Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de Dienst of Opdracht uit te laten voeren door derden dan wel gebruik te maken van software van derden. Opdrachtnemer biedt echter geen garanties ten aanzien van de aan derden uitbestede diensten dan wel van derden verkregen software.

3.5. De Opdrachtgever verkrijgt bij het aangaan van een Abonnement en/of een Overeenkomst waarbij diensten of een Dienst van Opdrachtnemer in bruikleen worden verkregen alleen het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht om de diensten / de Dienst te gebruiken voor de duur en omvang als beschreven is in het Abonnement en/ of de Overeenkomst.

3.6. De Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

3.7. De Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer en zijn/ haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Opdrachtgever of een met haar gelieerde persoon via de Dienst of het Product levert en/of de wijze waarop de Opdrachtgever zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige wettelijk bepaling en/of rechtspraak.

3.8. Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtnemer heeft geen kennis van de inhoud of rechtmatigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor de correcte inhoud en rechtmatigheid van de door haar aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en de door opdrachtgever daarbij gemaakte inbreuk op de rechten van derden. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie.

3.9. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanhouden van up to date reserve bestanden/ back-up van de eigen bedrijfsgegevens van/ op de diensten, zoals product gegevens, de website, ordergegevens, n.a.w. bestanden van klanten, enz. Indien door een storing op de server, het web of anderszins bedrijfsgegevens op en/of binnen de diensten wegvallen, rust het risico voor die wegval bij de Opdrachtgever en zal de Opdrachtgever de weggevallen gegevens op eigen kosten in/ op de diensten moeten terug (laten) plaatsen.

3.10. Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst of Abonnement na het eerste moment van gebruik andere eigenschappen kan bevatten en vertonen. Opdrachtnemer zal zich, indien dit schriftelijk is overeengekomen, inspannen om fouten in de Dienst of Abonnement te herstellen maar staat er niet voor in dat de Dienst of Abonnement foutloos is of dat alle fouten kunnen worden hersteld.

3.11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/ of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke internet- en telecommunicatiefaciliteiten die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst, Abonnement of Product. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, goede werking en veiligheid van de internet- en telecommunicatieapparatuur en hardware (zoals PC’s, laptops etc.) en dat de technische eisen van deze apparatuur passen bij het gebruik van de Dienst, Abonnement of Product. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de kosten die uit het gebruik van telecommunicatie voortkomen die door de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.

3.12. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of op de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Opdrachtnemer daar gewichtige redenen voor heeft, waar onder meer wordt verstaan het geval dat de Opdrachtgever handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de wet. De Opdrachtnemer zal in verband met die ontbinding, onmiddellijke beëindiging dan wel opschorting jegens de Opdrachtgever niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

3.13. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking of schriftelijke overeenstemming en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Opdrachtgever technische wijzigingen en/ of verbeteringen aan de Dienst of Abonnement (waaronder hostingpakket) aan te brengen dan wel in verband daarmee de Dienst of Abonnement (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/ of continuïteit van de Dienst of Abonnement. Dit zal zo veel mogelijk buiten kantooruren plaatsvinden en de Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld over de aard en de duur van de onderbreking. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade in verband met de hier bedoelde buiten gebruikstelling, beperking of verwijdering.

3.14. Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door Opdrachtnemer opgeslagen data te realiseren maar biedt hierover geen garantie.
3.15. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen en/of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door storingen, onvoorziene gebeurtenissen, overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.16. Wanneer de Opdrachtgever de verplichtingen gesteld in de Overeenkomst niet na komt of in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt, is het Opdrachtnemer toegestaan om de geleverde Producten en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik daarvan door opdrachtgever of derden te beperken.

3.17. Indien Opdrachtnemer haar diensten aan de Opdrachtgever opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door de Opdrachtgever dat strijdig is met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of enige wetsbepaling, blijft de Opdrachtgever, voor de periode die met die opschorting gemoeid is, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.

3.18. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte en gebruikte gegevens ten behoeve van de Dienst en/ of Opdracht.

3.19. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de registratie en het gebruik van het domein en de domeinnaam, tenzij en voorzover partijen schriftelijk anders overeenkomen.


4. Oplevering en aanvaarding
4.1. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering van de Opdracht deze Opdracht te evalueren en goed te keuren of af te keuren. Wanneer goed- of afkeuring niet binnen genoemde 14 dagen plaatsvindt, wordt de Opdracht als goedgekeurd beschouwd.

4.2. Indien de Opdracht in fases wordt verricht, dient de Opdrachtgever na oplevering van elke fase het opgeleverde binnen 14 dagen goed- of af te keuren.

4.3. De aan de Opdrachtnemer verstrekte Opdracht wordt als afgerond beschouwd wanneer het technische en functionele gedeelte afgesloten is.

4.4. Voor het content (op de website, de webshop, de flyers, het huisstijl e.d., zoals foto’s en teksten) is alleen de Opdrachtgever, althans niet de Opdrachtnemer, verantwoordelijk.


5. Meer- en minderwerk
5.1. Indien het in de Overeenkomst bepaalde meer werk met zich meebrengt dan in de Opdracht of voorstel daartoe was geraamd dan wel in de Overeenkomst is afgesproken, dan zal Opdrachtnemer deze kosten met de Opdrachtgever bespreken en na akkoord in rekening brengen.

5.2. Tegen een meerprijs kan het content, als bedoeld in artikel 4.4, door Opdrachtnemer verzorgd worden. Op verzoek kan Opdrachtnemer daartoe een voorstel doen welke na aanvaarding tot een additionele Overeenkomst of Opdracht kan leiden. Ook kan de supportafdeling van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever helpen bij het plaatsen van de content op de website indien partijen dit vooraf schriftelijk, na overeenstemming in een Overeenkomst, vastleggen.

5.3. Alle wijzigingen op de door partijen overeengekomen Opdracht, worden als meerwerk beschouwd wanneer de daarmee gepaard gaande kosten de in de Overeenkomst bepaalde prijs overschrijden. Deze kosten zullen als meerwerk gefactureerd worden. Wanneer wijzigingen in de overeenkomst tot minder kosten leiden dan in de overeenkomst was bepaald, worden de wijzigingen beschouwd als minderwerk. De hoogte van de kosten die te veel zijn gefactureerd, zullen van het overeengekomen bedrag worden afgetrokken.


6. Ontwikkeling specifieke werken
6.1. De inhoud, de eisen en de wijze waarop specifieke werken door Opdrachtnemer zullen worden ontwikkeld worden door de Opdrachtnemer dan wel in gezamenlijk overleg van partijen vastgelegd in een Overeenkomst.
6.2. Opdrachtnemer heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden. De verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties ligt bij de Opdrachtnemer.
6.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanschaf van foto’s en fonts (voor lettertypes) voor de website en levering aan de Opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van de licenties met betrekking tot de foto’s, fonts e.d. ligt bij de Opdrachtgever.
6.4. De sourcecode blijft eigendom van de Opdrachtnemer en zal niet aan de Opdrachtgever of derden verstrekt worden.
6.5. Het Content Management Systeem (CMS) blijft eigendom van de Opdrachtnemer. Een verhuizing van de website naar een ander hostingbedrijf vindt plaats zonder mee verhuizing van CMS, i.e. CMS blijft achter en gaat niet met de Opdrachtgever mee.
6.6. Indien de Opdrachtgever het domein wenst te verhuizen naar een andere partij, wordt na een aan de Opdrachtnemer gericht schriftelijk verzoek de benodigde authorisatiecodes pas verstrekt nadat alle aan de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zijn voldaan.
6.7. De Opdrachtnemer is na de verhuizing van een website naar een andere partij niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de website.


7. Duur en opzegging
7.1. De Opdracht, de Overeenkomst of het Abonnement vangt aan op de dag van ondertekening en eindigt op afgesproken datum.
7.2. Indien de Opdracht strekt tot het periodiek verrichten van diensten (zoals hosting en support) (‘Abonnementsdienst(en)’), wordt deze aangegaan voor een minimale duur van twaalf maanden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt overeengekomen.
7.3. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn of haar hostingaccount heeft dat geen invloed op de termijnduur van de Abonnementsdiensten.
7.4. De opzegging van een Abonnementsdienst, Dienst of een Opdracht dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegtermijn is drie kalendermaanden.
7.5. De Opdrachtgever is ter zake van de opzegging van een Abonnementsdienst, Dienst of een Opdracht een vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter grootte van de door de Opdrachtnemer tot de Opzegging belopen (proportionele) vergoeding voor verrichte werkzaamheden en tot en als gevolg van de Opzegging gemaakte (on-)kosten en de als gevolg van die Opzegging geleden schade.
. 7.6. De Opdrachtgever is ter zake van de opzegging van een Abonnementsdienst, Dienst of een Opdracht een vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer ten bedrage van de door de Opdrachtnemer gemaakte onkosten en een vergoeding naar redelijkheid voor de reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. De vergoeding voor werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van de reeds door Opdrachtnemer in vergelijkbare andere gevallen in rekening gebrachte werkzaamheden.
7.7. Bij het uitblijven van een tijdige schriftelijke opzegging wordt het contract stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
7.8. Overschrijding van de met de Opdrachtnemer overeengekomen levertijden met niet meer dan 14 dagen dan door Partijen is overeengekomen geeft in geen geval recht op een schadevergoeding, dan wel ontbinding, tenzij Partijen in de Overeenkomst hier uitdrukkelijk van afwijken. In alle gevallen dient de ontbinding schriftelijk plaats te vinden.
7.9. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke interventie vereist is. Het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest blijft in stand, voor zover de wet dit toelaat.


8. Annulering van een Opdracht
8.1. Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer schriftelijk over de annulering te informeren.
8.2. De eventueel voor de annulering door de Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de vergoeding voor reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen, overeenkomstig artikel 7.5 en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden, door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed.
8.3. Annulering is niet meer mogelijk indien en voorzover door de Opdrachtnemer reeds een Product of Dienst is opgeleverd.


9. Prijzen, vergoedingen en betalingen
9.1. Alle door de Opdrachtnemer aangeboden en/ of de door Partijen overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorts zijn deze prijzen exclusief de aan de Opdrachtgever vooraf gecommuniceerde (externe) kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen gelden per kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders door de Opdrachtnemer is aangeboden dan wel anders door de Partijen is overeengekomen.
9.2. De Opdrachtnemer verstuurt in beginsel per e-mail maandelijks een factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een per e-mail verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van de verzending daarvan. Een per post verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen binnen twee werkdagen na poststempel indien de geadresseerde gevestigd is in Nederland, dan wel binnen vijf werkdagen na poststempel indien de geadresseerde buiten Nederland is gevestigd.
9.3. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen kunnen jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar door opdrachtnemer worden aangepast. De prijswijziging gaat bij aanvang van dat kalenderjaar in en werken vanaf die datum door in alle overeenkomsten die door Opdrachtnemer met Opdrachtgever en/of derden zijn aangegaan. De Overeenkomst kan niet worden beëindigd op grond van de prijswijziging, indien deze prijswijziging een verhoging van 5% of minder inhoudt.
9.4. Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten.
9.5. Bij aanvaarding van een Opdracht dient de Opdrachtgever 50% van het totaalbedrag zoals in de Overeenkomst is bepaald voor aanvang van de Opdracht aan Opdrachtnemer over te maken. Opdrachtnemer zal starten met de uitvoering van de Opdracht na ontvangst van deze betaling tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven. Wanneer het project is afgerond en opgeleverd, dient de overige 50% betaald te worden alvorens de dienst live wordt gezet.
9.6. De betalingstermijn van een factuur van Opdrachtnemer verloopt veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij op de factuur anders is aangegeven.
9.7. Indien de Opdrachtgever een bezwaar heeft tegen (een deel van) een factuur, dient hij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum aan de Opdrachtnemer schriftelijk te hebben gecommuniceerd. Bezwaar tegen (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
9.8. Indien het bezwaar van de Opdrachtgever tegen (een deel van) de factuur niet binnen de in artikel 9.7 genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, staat het bedrag van de factuur vast. Niet tijdige betaling van de factuur geldt als een verzuim.
9.9. Betalingen door de Opdrachtgever strekken in de eerste plaats ter voldoening van de oudste nog openstaande factuur aan de Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd enig door haar aan de Opdrachtnemer verschuldigd bedrag in te houden, te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten.
9.10. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de Opdrachtnemer.
9.11. Een betalingsverplichting aan de Opdrachtnemer is direct opeisbaar wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, door of namens Opdrachtgever surseance van betaling is aanvraagt, er een algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien de Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Voorts heeft de Opdrachtnemer dan het recht om de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder dat de Opdrachtnemer (als gevolg van de beëindiging of opschorting) enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verplicht wordt.
9.12. Opdrachtgever is voor iedere herinnering of aanmaning na de eerste herinnering administratiekosten verschuldigd. Voor de tweede herinnering of aanmaning wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor iedere additionele herinnering of aanmaning na de tweede herinnering wordt per herinnering of aanmaning additioneel € 4,50 - aan administratiekosten in rekening gebracht.
9.13. Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de derde herinnering of aanmaning heeft betaald is Opdrachtnemer ook gerechtigd de levering van diensten aan de Opdrachtgever op te schorten, totdat het verschuldigde bedrag volledig (inclusief rente en kosten) is voldaan. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd het door opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag langs de gerechtelijk weg te vorderen. Al de daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.14. Bij bepaalde door de Opdrachtnemer aangeboden Diensten, Producten en Abonnementsdiensten zijn maandelijks en/of jaarlijks terugkerende kosten verbonden. De Opdrachtgever zal in een dergelijk geval de bedragen op basis van een automatische incasso voldoen en de daartoe noodzakelijke machtigingsformulieren tekenen. Indien een dergelijk formulier niet getekend en/of geaccepteerd wordt zal er per factuur additioneel € 10, - aan administratiekosten worden berekend. Tenzij anders overeengekomen
9.15. Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging door opzegging, annulering of op andere wijze.


10. Intellectuele eigendom
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de (in het kader van de aan de Opdrachtnemer verstrekte Opdracht) door de Opdrachtnemer ontwikkelde of geleverde werken en voorbereidend materiaal berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer. De levering of het gebruik van de Dienst of Product geldt niet als een overdracht van het intellectueel eigendomsrecht door Opdrachtnemer. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.
10.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden op de door opdrachtnemer ontwikkelde of geleverde werken zoals die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst dan wel voorzover die schriftelijk aan opdrachtgever worden toegekend. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer ontwikkelde of geleverde werken te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voorzover partijen hier schriftelijk van hebben afgeweken.
10.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de door Opdrachtnemer ontwikkelde of geleverde werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van die werken.
10.4. Opdrachtnemer heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de door haar ontwikkelde en geleverde werken. 10.5. Ieder gebruik, iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van de door de opdrachtnemer ontwikkelde of geleverde werken buiten de strekking van de overeenkomst, wordt beschouwd als schending van het auteursrecht.
10.6. De Opdrachtnemer verkrijgt van Opdrachtgever een kosteloze en wereldwijde licentie voor het gebruik van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens ter uitvoering van de Dienst en/ of Opdracht.
10.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Producten/Diensten van Opdrachtnemer door te verkopen aan derden zonder dat Opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, alsmede de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere grond (voorzover de schade niet is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of diens leidinggevenden), is beperkt tot het door de Opdrachtgever voldane bedrag van de in de overeenkomst bepaalde prijs (exclusief btw). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan zes maanden, dan is de aansprakelijkheid in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de Opdrachtgever in de daaraan voorafgaande drie maanden aan abonnementskosten aan de Opdrachtnemer is betaald.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Opdrachtnemer wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor alle schade en aanspraken die Opdrachtnemer lijdt of zal lijden en alle kosten die Opdrachtnemer maakt of zal maken (waaronder advocaatkosten) ten gevolge van:
11.3.1. Een vordering van een derde vanwege het ongeoorloofd gebruik van de Dienst en/ of Product, daaronder mede begrepen de onrechtmatige handel via dan wel exploitatie van een Dienst en/ of Product, of wijzigingen aan de Dienst en/ of Product;
11.3.2. Aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Opdrachtgever met behulp van de Dienst opgeslagen en /of uitgewisselde informatie onrechtmatig is;
11.3.3. Een tekortkoming van de Opdrachtgever in het gebruik van de Dienst en/ of het Product;
11.3.4. Een vordering van een derde vanwege het onrechtmatig gebruik, de onrechtmatige opslag of de onrechtmatige uitwisseling van gegevens via en/ of op de Dienst of het Product;
11.3.5. Een aanspraak van derden in verband met het gebruik van de door of voor de Opdrachtnemer geregistreerde domein of domeinnaam.
11.4. Voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van of ander handelen of nalaten van Opdrachtnemer als gevolg van storing aan of uitvallen van het internet, telecommunicatie- infrastructuur, elektriciteit en enige ander verbindingsstoringen, al dan niet als gevolg van binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, stakingen, overige uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen dan wel overige onvoorziene gebeurtenissen (i.e., in geval van een overmacht situatie) is Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk, noch kan Opdrachtnemer gedurende de overmacht situatie gehouden worden de op haar rustende verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of Opdracht (volledig) na te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan 14 dagen duurt, kunnen beide Partijen de Overeenkomst beëindigen mits zij hun voornemen om tot beëindiging over te gaan tenminste 14 dagen voor de beëindiging hebben medegedeeld en de Opdrachtnemer de nakoming van de Dienst en/ of Product in de tussentijd niet heeft hervat.


12. Geheimhouding, privacy en datalekken
12.1. Het is geen van de Partijen toegestaan om de informatie die tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst door partijen aan elkaar verstrekt zijn met derden te delen, tenzij en voorzover vooraf schriftelijke goedkeuring door de andere partij is verstrekt dan wel expliciet is vermeld dat de informatie niet vertrouwelijk is en met derden medegedeeld mag worden. Deze verstrekking geschiedt dan slechts overeenkomstig en gaat niet verder dan de goedkeuring, vermelding of toestemming.
12.2. De Opdrachtgever bepaalt welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen en uitgewisseld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de opslag en uitwisseling van de gegevens en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever en opdrachtnemer houden zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens niet aan derden.
12.3. Het is Opdrachtgever verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtnemer zonder schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer te delen.
12.4. Behoudens voorzover het een verzoek op basis van artikel 35 en/ of 36 Wet bescherming persoonsgegevens of een ander wettelijke grond betreft, is Opdrachtnemer niet gehouden om te voldoen aan enig verzoek van Opdrachtgever of een derde tot het inzien, terughalen of afgeven van (verwijderde) gegevens. Bij het voldoen aan een dergelijk verzoek is Opdrachtnemer gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal op basis van inspanning slechts aan een rechtmatig verzoek voldoen indien dit wordt gedaan door een bevoegde vertegenwoordiger, dan wel ingevolge een gerechtelijk bevel of ingevolge een geldig bevel door een andere bevoegde autoriteit.
12.5. Het gebruik van de Dienst en/ of Product kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. De Opdrachtnemer fungeert daarbij (mogelijk) als bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Opdrachtgever fungeert daarbij (mogelijk) als verantwoordelijke zoals bedoelt in artikel 1 onder d van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien vereist, zullen partijen een aparte bewerkersovereenkomst opstellen waarbij de in dit artikel vermelde bepalingen in ieder geval zullen worden opgenomen.
12.6. De Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen ter beveiliging van persoonsgegevens die met gebruikmaking van de Dienst en/ of Product zijn opgeslagen of verwerkt en zal de Wet bescherming persoonsgegevens strikt naleven. De Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal desverzocht in de gelegenheid worden gesteld deze maatregelen summier en op verantwoorde wijze te controleren.
12.7. De Opdrachtnemer mag de gegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt in de Dienst en/ of het Product niet voor enig ander doel gebruiken dan het leveren van de Dienst en/of het Product aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag de gegevens wel in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doeleinden.
12.8. Het is de Opdrachtnemer toegestaan een kopie van de Dienst en/ of het Product te gebruiken in een testomgeving om de werking van de Dienst en/ of het Product te controleren of een update van de Dienst en/ of het Product te testen, waaronder mede verstaan teneinde een storing en/of andere problemen te reproduceren.
12.9. De Opdrachtgever zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat door haar gebruik wordt gemaakt van beveiligingssoftware die gewoonlijk op een computer is geïnstalleerd, zoals antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall software, en van de beveiligingsmiddelen die de Opdrachtnemer ter beschikking stelt.
12.10. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die voortkomen of verband houden met de verwerking van (persoons-)gegevens.
12.11. Indien de Opdrachtnemer kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging en/ of enig ander incident ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens, zal zij (i) de Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de Wet bescherming persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.
12.12. De Opdrachtnemer zal, voorzover redelijk, haar medewerking verlenen aan de Opdrachtgever en Opdrachtgever ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van geconstateerde incident, indien dit incident naar het oordeel van de Opdrachtgever kwalificeert als een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens (‘datalek’). De Opdrachtnemer zal voorzover redelijk de Opdrachtgever ondersteunen bij de Opdrachtgever rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/ of de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens. De Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot het melden van een datalek bij de Opdrachtgever aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/ of de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
12.13. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op de Opdrachtgever rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens.


13. Slotbepalingen
13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. De rechter van arrondissement Tilburg te Nederland is uitsluitend bevoegd ieder geschil tussen partijen te beslechten. Informatie en mededelingen op de website van de opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van inconsistentie tussen de website van opdrachtnemer en de Algemene Voorwaarden, dan geldt hetgeen in de Algemene Voorwaarden vermeld wordt tenzij door partijen schriftelijk van de Algemene Voorwaarden is afgeweken.
13.3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail.
13.4. De door Opdrachtnemer ontvangen en opgeslagen communicatie geldt als authentiek, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel bewijst.
13.5. Beide partijen stellen elkaar tijdig en schriftelijk op de hoogte bij wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
13.6. De Opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen dan wel verpanden aan derden. De Opdrachtnemer is, indien zij daarvoor redelijke gronden heeft (zoals de continuïteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer) gerechtigd haar rechten en verplichtingen dan wel de uitvoering van een Dienst en/ of Product (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen. Tilburg, januari 2017